آزمایشگاه پیکو

این آزمایشگاه همکار سازمانهای مختلف در زمینه آزمون های کامل ادوات ریلی می‌باشد.
آزمون های مکانیکی عمومی شامل کشش، فشار، سختی، خستگی، آزمون متالوگرافی و بررسی ریز ساختار قطعات را در محیطی مناسب و براساس استانداردهای مختلف مربوط به محصولات خام یا محصولات کار شده را انجام می دهد. این آزمایشگاه توانایی انجام آزمون ها  براساس استاندارد‌های مربوطه و دستورالعمل های ارائه شده از طرف مشتریان و موارد خاص را نیز دارد.

آزمایشگاه متالوگرافی

آزمایشگاه متالوگرافی پیکو توانایی بررسی ریزساختار قطعات فلزی مختلف و تعیین کیفیت عملیات حرارتی، تعیین ضخامت سطح، عمق کربن زدایی و کیفیت پوشش‌ها را تا بزرگنمایی 1000 برابر دارد. سیستم مجهز به دوربین حرفه‌ای برای عکس‌برداری و نرم افزار آنالیز تصویر برای بررسی‌های آماری تصاویر ریزساختار می باشد.

آزمون های مکانیکی

آزمایشگاه پیکو آزمون هایی نظیر کشش، فشار، سختی و خستگی را طبق استانداردهای مختلف و یا بر اساس درخواست مشتری انجام می دهد.
1-  آزمون کشش
در  این آزمایشگاه آزمون کشش به کمک دستگاه 25 تن و با اکستنسومتر و مجموعه ای از گیره ها برای مهار انواع نمونه ها انجام می شود.
2- آزمایش فشار
در این آزمایشگاه آزمون فشار توسط دستگاه 25 تن با سرعت های مختلف قابل انجام است.
3- آزمون سختی
در این آزمایشگاه آزمون سختی در مقیاس های راکول، برینل و ویکرز انجام می شود.
4- آزمون خستگی
آزمایشگاه شرکت پیکو توانایی انجام آزمون خستگی طبق استانداردهای مربوطه روی نمونه استاندارد و یا با طراحی فیکسچر مناسب در دامنه وسیعی از نیرو، فرکانس و جابجایی را دارد.

فهرست
fa_IRفارسی